Estetologia Medyczna i Kosmetologia: Zalecenia dla Autorów English
Estetologia Medyczna i Kosmetologia
 

Estetologia Medyczna i Kosmetologia

Home | Artykuły | Rada Naukowa | Redakcja | Dla Autorów | Konferencje | Patronaty | Prenumerata | Reklama | Kontakt | English

Reklama Reklama Reklama

r e k l a m a

Reklama

Zalecenia dla Autorów

Czasopismo Estetologia Medyczna i Kosmetologia jest czasopismem o globalnym i nieograniczonym zasięgu (Open Access) indeksowanym w następujacych bazach bibliograficznych:

Interdyscyplinarne recenzowane czasopismo naukowe Estetologia Medyczna i Kosmetologia publikuje prace w języku polskim lub angielskim z zakresu szeroko rozumianej medycynie estetycznej oraz kosmetologii, a w szczególności prace o następującej tematyce:

 • medycyna estetyczna
 • dermatologia estetyczna
 • chirurgia estetyczna
 • ginekologia estetyczna
 • stomatologia estetyczna
 • kosmetologia
 • wizaż
 • medycyna przeciwstarzeniowa (anti-aging) w zakresie odnoszącym się do urody i wyglądu
 • nauki o żywieniu i farmacja w zakresie odnoszącym się do urody i wyglądu
 • rehabilitacja i fizykoterapia w zakresie odnoszącym się do urody i wyglądu
 • aspekty filozoficzne, socjologiczne, psychologiczne i antropologiczne piękna i atrakcyjności ciała ludzkiego
 • inne dziedziny w zakresie odnoszącym się do postrzegania i definiowania atrakcyjności człowieka lub pielęgnowania, przywracania i kreowania urody

W przypadku wątpliwości, czy dany artykuł mieści się w zakresie tematycznym czasopisma Estetologia Medyczna i Kosmetologia zachęcamy do kontaktu z redakcją. Pytanie powinno zawierać tytuł, informację o rodzaju artykułu (oryginalny, przeglądowy, kazuistyczny) oraz streszczenie pracy w języku polskim lub angielskim.

Rodzaje prac zgłaszanych do publikacji

Do publikacji w czasopiśmie Estetologia Medyczna i Kosmetologia przyjmowane są następujące typy publikacji naukowych:

 • oryginalne artykuły badawcze
 • artykuły przeglądowe
 • artykuły kazuistyczne
 • listy do redakcji
 • sprawozdania z konferencji
 • recenzje podręczników i monografii
 • materiały konferencyjne

Nadsyłanie prac

Gotowe teksty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres redakcji w formie plików MS Word lub Open Office Write. Zdjęcia i rysunki należy załączyć w osobnych plikach graficznych (JPG, PNG, TIFF) o rozdzielczości co najmniej 300 dpi, wykresy należy przesyłać w formie grafiki wektorowej (CDR, EPS). Do nadesłanej pracy należy dołączyć oświadczenie jednoznacznie potwierdzające, że 1) załączona praca jest w całości utworem osób wyszczególnionych jako autorzy i nie narusza praw autorskich innych osób fizycznych lub prawnych, oraz że 2) praca nie została złożona do publikacji w innym czasopiśmie.

Wymagania wobec prac zgłaszanych do publikacji

Artykuły nadesłane w formie nie spełniającej poniższych zaleceń będą odsyłane do autorów w celu poprawy. Tylko prace spełniające wymagania formalne będą przekazywane do oceny ich wartości merytorycznej przez recenzentów oraz dalszych etapów wydawniczych.

Artykuł oryginalny

Interdyscyplinarne recenzowane czasopismo naukowe Estetologia Medyczna i Kosmetologia publikuje prace oryginalne w języku polskim lub angielskim poświęcone szeroko rozumianej medycynie estetycznej oraz kosmetologii, a także dziedzinom pokrewnym (szczegółowa lista powyżej, w razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu). Artykuł oryginalny przedstawia wyniki oryginalnych badań, w tym eksperymentalnych, klinicznych, ankietowych, analitycznych, a także badań opinii, satysfakcji konsumenckiej oraz przeglądów systematycznych i meta-analiz. Artykuł oryginalny nadesłany do Estetologii Medycznej i Kosmetologii powinien być podzielony na stronę tytułową oraz następujące, wyróżnione śródtytułami części:

Strona tytułowa

Tytuł powinien w sposób zwięzły lecz w miarę możliwości ściśle definiować treść pracy. Preferowane będą tytuły zawierające najważniejszą obserwację lub wniosek z badań, możliwe jest również wzmianka o zastosowanej metodzie, zwłaszcza jeśli jest nowatorska. Przykładem pożądanego tytułu jest "Trzymiesięczna suplementacja diety wapniem i cholekalcyferolem (witamina D3) nie powodują zauważalnej redukcji celulitu u kobiet po menopauzie" lub "Brak efektów trzymiesięcznej suplementacji wapniem i witaminą D3 na obiektywnie mierzalne parametry celulitu - wyniki badań kontrolowanych placebo". Przykłady tytułów prac oryginalnych niezalecanych gdyż niosących mało informacji: "Badania nad wpływem suplementów z wapniem i witaminą D3 na redukcję celulitu" lub "Rola suplementów w redukcji celulitu - badania własne". Nie należy używać skrótów w tytule, wyjątek stanowią skróty powszechnie znane typu "UE", "USA", "WHO".

Tytuł skrócony, który będzie się pojawiał w tzw. żywej paginie (tekst u góry każdej strony), który powinien w maksymalnie 40 znakach (w tym spacje) podsumowywać temat artykułu, np. "Witamina D3 w celulicie".

Nazwiska autorów (pełne imiona i nazwiska).

Afiliacja: pełna nazwa instytucji (zakład, katedra, uczelnia, firma), z podaniem miejscowości siedziby (w przypadku instytucji zagranicznych również nazwy kraju), bez adresu pocztowego. Jeżeli autorzy pracują w kilku instytucjach, poszczególne instytucje należy ponumerować cyframi arabskimi, a po nazwisku każdego autora należy dodać numer odpowiedniej instytucji (indeks górny za nazwiskiem).

Adres autora korespondującego: imię i nazwisko, pełny adres pocztowy z kodem pocztowym, email, telefon, faks (te dane kontaktowe zostaną opublikowane w artykule).

Streszczenie w języku polskim powinno możliwie precyzyjnie i zrozumiale odzwierciedlać treść artykułu, opisując najważniejsze fakty ze szczególnym naciskiem na cele, zastosowane metody, najważniejsze wyniki oraz wnioski z pracy. W streszczeniu należy zastosować następujące śródtytuły: Cel, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski. Możliwe jest rozpoczęcie streszczenia 1-3 zdaniami wstępu przedstawiającego obecny stan wiedzy oraz powody podjęcia przedstawianych badań. Całe streszczenie nie powinno przekraczać limitu 250 słów.

Słowa kluczowe: 3-10 słów (rzeczowniki lub rzeczowniki z przymiotnikami) opisujących najprecyzyjniej cel badań, zastosowane metody, materiał badany, najważniejsze wyniki oraz wnioski z pracy.

Title (tytuł w języku angielskim) powinien być możliwie wiernym tłumaczeniem tytułu polskiego z uwzględnieniem ewentualnych odrębności stylistycznych naukowego języka angielskiego.

Abstract (streszczenie w języku angielskim) powinno wiernie odzwierciedlać zawartość streszczenia polskiego. Jeżeli prezentowane badania poświęcone były specyficznie polskiemu problemowi, który może być niezrozumiały dla czytelników z innych krajów, zalecane jest w wersji angielskiej dodanie 1-2 zdań wyjaśniających specyfikę lokalną. Limit dla streszczenia angielskojęzycznego wynosi w związku z tym 300 słów.

Keywords (słowa kluczowe w języku angielskim) powinny odpowiadać słowom kluczowym w języku polskim. W miarę możności proszę się posługiwać słowami kluczowymi dostępnymi w zakładce MeSH Database na stronie National Library of Medicine (www.pubmed.gov)

.

Dalsze obowiązkowe części artykułu oryginalnego

Wstęp powinien w zwięźle przedstawić zarys problemu, aktualny stan wiedzy w zakresie przedstawianych badań, motywy podjęcia badań. Typowy rozmiar to 1/3 do 1 strony maszynopisu znormalizowanego (1800 znaków).

Cel pracy: Zwięzłe, jednoznaczne i kompletne opisanie celu przeprowadzonych badań. Jeżeli badanie miało więcej niż jeden cel (np. cel nadrzędny podzielony był na cele szczegółowe), dla zwiększenia przejrzystości zaleca się stosowanie numeracji (lub bulletów) przy wymienianiu poszczególnych celów.

Materiał i metody: Opis metod zastosowanych w badaniach powinien być zwięzły, ale zarazem precyzyjny w stopniu pozwalającym innym badaczom na powtórzenie opisywanych badań. W przypadku badań na ludziach należy opisać sposób rekrutacji i liczebność grupy, oraz informacje o zgodzie komisji bioetycznej, o ile taka była potrzebna. W przypadku badań na zwierzętach należy podać gatunek, sposób hodowli, a także o zgodzie komisji bioetycznej o ile taka była potrzebna. Jeżeli opisywane badanie miało więcej niż jeden cel (szczegółowy) metody powinny być uporządkowane w kolejności odpowiadającej celom, tak aby było jasne, która metoda służyła osiągnięciu określonego celu. Jeżeli określone metody były już wcześniej opisane w innej publikacji, zaleca się zastosowanie krótkiego opisu oraz wskazania pracy źródłowej, w której czytelnik znajdzie więcej szczegółów na ten temat. Opis zastosowanych w pracy metod wcześniej nie publikowanych powinien zawierać więcej szczegółów oraz krótkie uzasadnienie wyboru takiej właśnie metody. W tym dziale należy również wymienić metody analizy statystycznej zastosowane w pracy. W przypadku badań wykonanych za pomocą wcześniej niepublikowanej ankiety, należy ją dołączyć do pracy jako załącznik - redakcja podejmie decyzję o ewentualnej publikacji takiej ankiety w formie aneksu do artykułu. W przypadku przeglądów systematycznych lub metaanaliz, w dziale "Materiał i metody" należy zamieścić informacje na temat sposobu wyszukiwania i kryteriów wyboru (lub wykluczenia) publikacji źródłowych włączonych do analiz. W przypadku stosowania kilku metod (prace badawcze podzielone na etapy), zalecane jest stosowanie śródtytułów w celu ułatwienia orientacji czytelnikom.

Wyniki: Zwięzły, jednoznaczny i szczegółowy opis uzyskanych wyników. W przypadku dużej ilości wyników, do prezentacji w artykule należy wybrać wyniki najważniejsze z punktu widzenia celów pracy, natomiast pozostałe na życzenie autorów mogą być opublikowane w formie aneksu do artykułu. Zalecana jest prezentacja wyników w kolejności odpowiadającej celom i metodom. W przypadku dużej ilości wyników zalecane jest stosowanie śródtytułów w celu ułatwienia czytelnikom orientacji w tekście pracy. Zalecane jest przedstawianie wyników w tabelach i na wykresach. Nie należy powtarzać w tekście danych zamieszczonych w tabelach i na wykresach, ewentualnie można powtórzyć wybrane wyniki szczególnie charakterystyczne lub interesujące.

Dyskusja: Powinna omówić uzyskane wyniki w kontekście wyników wcześniej opublikowanych badań. Zalecane jest ponadto omówienie implikacji wynikających z pracy, np. możliwości praktycznego zastosowania uzyskanych wyników, ujawniona potrzeba dalszych badań itd. Wskazane jest odniesienie się do ograniczeń zastosowanej metody oraz możliwych źródeł błędów (np. ograniczenia aparatury pomiarowej, niewielka liczebność badanej grupy, kwestie reprezentatywności dla danej populacji itd.).

Wnioski: Powinny w sposób jasny i zwięzły odpowiadać na wszystkie cele pracy. W przypadku gdy wniosków jest kilka, zalecane jest podanie ich w takiej samej kolejności, jak odpowiednich celów. Wnioski powinny opierać się na wynikach opisanych w pracy oraz argumentacji przedstawionej w dyskusji.

Podziękowania: Ta część nie jest obowiązkowa. Można wymienić tutaj osoby, organizacje i instytucje, które przyczyniły się do wykonania opisanych badań.

Piśmiennictwo. Ponieważ prawidłowe cytowanie prac źródłowych jest jedną z kluczowych cech wyróżniających artykuł naukowy, cytacje oraz spis piśmiennictwa powinny być opracowane ze szczególną starannością. Proszę ściśle przestrzegać zasad cytowania opisanych szczegółowo i opatrzonych przykładami podanych na końcu niniejszych Zaleceń dla Autorów.

Finansowanie i konflikt interesów: Należy wymienić tutaj źródła finansowania przedstawionej pracy, granty, itd. Zostaną tu również zawarte informacje o możliwym konflikcie interesów zadeklarowanym przez autorów na specjalnym formularzu, który autorzy otrzymają przed publikacją pracy. Występowanie konfliktu interesów to np. napisanie artykułu na temat określonego produktu przez osobę pracującą dla (lub otrzymującą grant badawczy od) producenta tego wyrobu. Uwaga: sam fakt występowania konfliktu interesów nie przeszkadza publikacji artykułu (o przyjęciu do druku decyduje wyłącznie poziom merytoryczny pracy), jednak czytelnicy mają prawo do pełnej informacji na temat możliwego konfliktu interesów, który potencjalnie może wpływać na bezstronność przedstawionej publikacji.

Tabele i ryciny. Łączna liczba tabel i rycin w artykule oryginalnym nie powinna przekroczyć liczby 4, jednak w uzasadnionych przypadkach redakcja może wyrazić zgodę na przekroczenie tego limitu. Istnieje również możliwość opublikowania dodatkowych tabel, wykresów, animacji itd. jako materiałów uzupełniających do artykułu w formie elektronicznej (na stronie internetowej czasopisma). Tabele należy zamieścić na końcu tekstu pracy, każdą na osobnej stronie, tytuł należy podać powyżej tabeli, a przypisy i wyjaśnienia skrótów - pod tabelą. Tabele oznacza się kolejnymi numerami arabskimi (rozpoczynając od tab. 1) w kolejności odwoływania się do nich w tekście pracy. Ryciny należy ponumerować kolejnymi numerami (rozpoczynając od ryc. 1) w kolejności odwoływania się do nich w tekście pracy. Zdjęcia i rysunki należy załączyć w osobnych ponumerowanych plikach graficznych (JPG, PNG, TIFF) o rozdzielczości conajmniej 300 dpi. Wykresy należy przesyłać w formie grafiki wektorowej (CDR, EPS), pliku Power Point lub grafiki rastrowej (JPG, PNG, TIFF) o rozdzielczości conajmniej 1200 dpi.

Nazwy preparatów, skróty, jednostki miar. Opisując substancje chemiczne, preparaty i urządzenia należy w pierwszym rzędzie stosować (niezastrzeżone) nazwy generyczne, np. "toksyna botulinowa", ew. "toksyna botulinowa (Botox®)", a nie "Botox" czy "botoks". Nazw handlowych można używać w celu doprecyzowania opisu metodologii (np. użyte odczynniki lub aparatura) oraz w przypadku badań konkretnych preparatów handlowych. W pracy należy posługiwać się metrycznymi jednostkami miary zgodnymi z systemem SI. W przypadku miar spoza układu metrycznego oraz jednostek arbitralnych, należy je zdefiniować w tekście pracy i w miarę możności podać przelicznik na jednostki SI. Wszelkie stosowane w tekście pracy skróty należy wyjaśnić przy pierwszym użyciu np. "TCA (ang. trichloroacetic acid, kwas trójchlorooctowy)." Nie ma konieczności wyjaśniania powszechnie znanych skrótów, np. ONZ, WHO, itp.

Objętość artykułu oryginalnego włącznie z piśmiennictwem i tabelami nie powinna przekraczać 12 stron maszynopisu znormalizowanego, czyli około 44 tysięcy znaków (ze spacjami włącznie), jednak po porozumieniu z redakcją dopuszczalne są artykuły o większej objętości.

Artykuł przeglądowy

Interdyscyplinarne recenzowane czasopismo naukowe Estetologia Medyczna i Kosmetologia publikuje prace przeglądowe w języku polskim lub angielskim poświęcone szeroko rozumianej medycynie estetycznej oraz kosmetologii, a także dziedzinom pokrewnym (szczegółowa lista na początku Zaleceń, w razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu). Artykuł przeglądowy przedstawia wyniki przeglądu literatury na określony temat. Artykuły przeglądowe powinny porządkować i systematyzować aktualny stan wiedzy, opierać się na możliwie kompletnym i bezstronnym przeglądzie literatury, ze szczególnym uwzględnieniem nowych badawczych prac oryginalnych. Nie jest zalecane pisanie artykułów przeglądowych na podstawie wtórnych źródeł informacji, jak np. innych artykułów przeglądowych czy podręczników, dlatego udział wtórnych źródeł nie powinien przekraczać 30% wszystkich cytowanych prac. Limit ten może być przekroczony w uzasadnionych przypadkach, np. gdy artykuł przeglądowy ma służyć głównie celom edukacyjnym lub przybliżać polskim czytelnikom trudno dostępne a wartościowe publikacje zagraniczne. Artykuł przeglądowy nadesłany do Estetologii Medycznej i Kosmetologii powinien być podzielony na stronę tytułową oraz następujące, wyróżnione śródtytułami części:

Strona tytułowa

Tytuł powinien w sposób zwięzły lecz w miarę możliwości ściśle definiować treść pracy, np. "Nowe technologie w produkcji nanosomów stosowanych w kosmetykach" lub "Ryzyko zabiegów estetycznych z użyciem toksyny botulinowej". Nie należy używać skrótów w tytule. Przykłady tytułów prac oryginalnych niezalecanych gdyż niosących mało informacji: "Nanosomy" lub "Toksyna botulinowa". Nie należy używać skrótów w tytule, wyjątek stanowią skróty powszechnie znane typu "UE", "USA", "WHO".

Tytuł skrócony, który będzie się pojawiał w tzw. żywej paginie (tekst u góry każdej strony), który powinien w maksymalnie 40 znakach (w tym spacje) podsumowywać temat artykułu, np. "Nanosomy w kosmetykach", "Powikłania po toksynie botulinowej".

Nazwiska autorów (pełne imiona i nazwiska).

Afiliacja: pełna nazwa instytucji (zakład, katedra, uczelnia, firma), z podaniem miejscowości siedziby (w przypadku instytucji zagranicznych również nazwy kraju), bez adresu pocztowego. Jeżeli autorzy pracują w kilku instytucjach, poszczególne instytucje należy ponumerować cyframi arabskimi, a po nazwisku każdego autora należy dodać numer odpowiedniej instytucji (indeks górny za nazwiskiem).

Adres autora korespondującego: imię i nazwisko, pełny adres pocztowy z kodem pocztowym, email, telefon, faks (te dane kontaktowe zostaną opublikowane w artykule).

Streszczenie w języku polskim powinno możliwie precyzyjnie i zrozumiale odzwierciedlać treść artykułu, opisując najważniejsze fakty ze szczególnym naciskiem na cele, zastosowane metody, najważniejsze wyniki oraz wnioski z pracy. W streszczeniu należy opisać kolejno cel i zakres przeglądu, kryteria wyboru literatury, najważniejsze wnioski. Możliwe jest rozpoczęcie streszczenia 1-3 zdaniami wstępu przedstawiającego obecny stan wiedzy oraz powody podjęcia przedstawianych badań. Całe streszczenie nie powinno przekraczać limitu 250 słów.

Słowa kluczowe: 3-10 słów (rzeczowniki lub rzeczowniki z przymiotnikami) opisujących możliwie precyzyjnie najprecyzyjniej temat przeglądu.

Title (tytuł w języku angielskim) powinien być możliwie wiernym tłumaczeniem tytułu polskiego z uwzględnieniem ewentualnych odrębności stylistycznych naukowego języka angielskiego.

Abstract (streszczenie w języku angielskim) powinno wiernie odzwierciedlać zawartość streszczenia polskiego. Jeżeli przegląd poświęcony jest specyficznie polskiemu problemowi, który może być niezrozumiały dla czytelników z innych krajów, zalecane jest w wersji angielskiej dodanie 1-2 zdań wyjaśniających specyfikę lokalną. Limit dla streszczenia angielskojęzycznego wynosi 300 słów.

Keywords (słowa kluczowe w języku angielskim) powinny odpowiadać słowom kluczowym w języku polskim. W miarę możności proszę się posługiwać słowami kluczowymi dostępnymi w zakładce MeSH Database na stronie National Library of Medicine (www.pubmed.gov)

.

Dalsze obowiązkowe części artykułu przeglądowego

Wstęp powinien w zwięźle przedstawić zarys problemu, aktualny stan wiedzy w omawianym zakresie, motywy podjęcia prezentowanego przeglądu. Typowy rozmiar to 1/2 do 2 stron maszynopisu znormalizowanego (3600 znaków).

Cel pracy: Zwięzłe i jednoznaczne opisanie zakresu i celu przestawianej pracy, np. "przegląd najnowszej literatury i systematyzacja wiedzy na temat nowych technologii produkcji nanosomów"

Materiał i metody: Opis metod zastosowanych w badaniach powinien zwięźle, ale precyzyjne przedstawiać sposoby wyszukiwania i kryteria wyboru (lub wykluczenia) publikacji źródłowych włączonych do przeglądu. Należy podać metodę wyszukiwania literatury (bazy elektroniczne, przeglądanie czasopism), zastosowane słowa kluczowe, przedział lat publikacji analizowanych artykułów, języki publikacji itd.

Wyniki przeglądu: Zwięzłe, zrozumiałe i bezstronne omówienie nowych informacji, idei, metod, kierunków badań w zakresie analizowanego tematu. W celu ułatwienia czytelnikom orientacji w tekście pracy należy stosować zwięzłe, ale możliwie informacyjne śródtytuły. Zalecane jest przedstawianie najważniejszych informacji w tabelach i na wykresach. Nie należy powtarzać w tekście informacji zamieszczonych w tabelach i na wykresach.

Dyskusja: Powinna omówić przedstawione wyniki, trendy i implikacje na przyszłość. Wskazane jest odniesienie się do ograniczeń zastosowanej metody oraz możliwych źródeł błędów (np. ograniczenia dostępności literatury).

Wnioski: Powinny w sposób jasny i zwięzły wskazywać teoretyczne lub praktyczne implikacje omówionych w pracy nowych odkryć.

Podziękowania: Ta część nie jest obowiązkowa. Można wymienić tutaj osoby, organizacje i instytucje, które przyczyniły się do wykonania opisanych badań.

Piśmiennictwo. Ponieważ prawidłowe cytowanie prac źródłowych jest jedną z kluczowych cech wyróżniających artykuł naukowy, cytacje oraz spis piśmiennictwa powinny być opracowane ze szczególną starannością. Proszę ściśle przestrzegać obowiązujących zaleceń cytowania i organizacji wykazu prac źródłowych. Prace nie spełniające tych zasad będą odsyłane do Autorów celem poprawienia bez podejmowania oceny wartości merytorycznej.

Finansowanie i konflikt interesów: Należy wymienić tutaj źródła finansowania przedstawionej pracy, granty, itd. Zostaną tu również zawarte informacje o możliwym konflikcie interesów zadeklarowanym przez autorów na specjalnym formularzu, który autorzy otrzymają przed publikacją pracy. Występowanie konfliktu interesów to np. napisanie artykułu na temat określonego produktu przez osobę pracującą dla (lub otrzymującą grant badawczy od) producenta tego wyrobu. Uwaga: sam fakt występowania potencjalnego konfliktu interesów nie wyklucza możliwości publikacji artykułu (o przyjęciu do druku decyduje wyłącznie poziom merytoryczny pracy), jednak czytelnicy mają prawo do pełnej informacji na temat możliwego konfliktu interesów, który potencjalnie może wpływać na bezstronność przedstawionej publikacji.

Tabele i ryciny. Łączna liczba tabel i rycin w artykule oryginalnym nie powinna przekroczyć liczby 4, jednak w uzasadnionych przypadkach redakcja może wyrazić zgodę na przekroczenie tego limitu. Istnieje również możliwość opublikowania dodatkowych tabel, wykresów, animacji itd. jako materiałów uzupełniających do artykułu w formie elektronicznej (na stronie internetowej czasopisma). Tabele należy zamieścić na końcu tekstu pracy, każdą na osobnej stronie, tytuł należy podać powyżej tabeli, a przypisy i wyjaśnienia skrótów - pod tabelą. Tabele oznacza się kolejnymi numerami arabskimi (rozpoczynając od tab. 1) w kolejności odwoływania się do nich w tekście pracy. Ryciny należy ponumerować kolejnymi numerami (rozpoczynając od ryc. 1) w kolejności odwoływania się do nich w tekście pracy. Zdjęcia i rysunki należy załączyć w osobnych ponumerowanych plikach graficznych (JPG, PNG, TIFF) o rozdzielczości conajmniej 300 dpi. Wykresy należy przesyłać w formie grafiki wektorowej (CDR, EPS), pliku Power Point lub grafiki rastrowej (JPG, PNG, TIFF) o rozdzielczości conajmniej 1200 dpi.

Nazwy preparatów, skróty, jednostki miar. Opisując substancje chemiczne, preparaty i urządzenia należy w pierwszym rzędzie stosować (niezastrzeżone) nazwy generyczne, np. "toksyna botulinowa", ew. "toksyna botulinowa (Botox®)", a nie "Botox" czy "botoks". Nazw handlowych można używać w celu doprecyzowania opisu metodologii (np. użyte odczynniki lub aparatura) oraz w przypadku badań konkretnych preparatów handlowych. W pracy należy posługiwać się metrycznymi jednostkami miary zgodnymi z systemem SI. W przypadku miar spoza układu metrycznego oraz jednostek arbitralnych, należy je zdefiniować w tekście pracy i w miarę możności podać przelicznik na jednostki SI. Wszelkie stosowane w tekście pracy skróty należy wyjaśnić przy pierwszym użyciu np. "TCA (ang. trichloroacetic acid, kwas trójchlorooctowy)." Nie ma konieczności wyjaśniania powszechnie znanych skrótów, np. ONZ, WHO, itp.

Objętość artykułu przeglądowego włącznie z piśmiennictwem i tabelami nie powinna przekraczać 15 stron maszynopisu znormalizowanego, czyli około 54 tysięcy znaków (ze spacjami włącznie), jednak po porozumieniu z redakcją dopuszczalne są artykuły o większej objętości.

Listy do redakcji

Czasopismo Estetologia Medyczna i Kosmetologia publikuje listy do redakcji dotyczące istotnych problemów medycyny estetycznej i kosmetologii, komentarze do opublikowanych artykułów wraz z odpowiedzią autorów oraz inne, które w przekonaniu redakcji mogą zainteresować czytelników czasopisma. List do redakcji powinien zawierać tytuł w języku polskim i angielskim, imiona i nazwiska autorów oraz pełną nazwę instytucji (zakład, katedra, uczelnia, firma). Tekst listu do redakcji nie powinien przekroczyć rozmiaru 4 tysięcy znaków drukarskich (w tym spacje), może zawierać maksymalnie 1 tabelę lub rycinę, oraz nie więcej niż 5 pozycji piśmiennictwa cytowanych zgodnie z obowiązującymi zaleceniami cytowania i organizacji wykazu prac źródłowych. Decyzja o publikacji bądź odrzuceniu listu do redakcji podejmowana jest przez redaktora naczelnego po zasięgnięciu opinii wybranych redaktorów działów lub członków Rady Naukowej czasopisma.

Sprawozdania

Czasopismo Estetologia Medyczna i Kosmetologia publikuje sprawozdania z wydarzeń (konferencje, sympozja, targi) poświęconych tematyce zbliżonej do zakresu czasopisma, które w przekonaniu redakcji mogą zainteresować czytelników. Oprócz aspektów towarzyskich, sprawozdanie powinno zawierać elementy merytoryczne, np. krótkie omówienia najciekawszych (według autorów sprawozdania) referatów na konferencji, sugestie praktyczne, syntetyczne omówienie zagadnień teoretycznych poruszanych w trakcie obrad, itd. Sprawozdanie powinno zawierać tytuł w języku polskim i angielskim, imiona i nazwiska autorów oraz pełną nazwę instytucji (zakład, katedra, uczelnia, firma). Tekst sprawozdania do redakcji nie powinien przekroczyć rozmiaru 4 tysięcy znaków drukarskich (w tym spacje), może zawierać maksymalnie 5 tabel lub rycin (zdjęć z wydarzenia, wykresów itd.), oraz nie więcej niż 5 pozycji piśmiennictwa cytowanych zgodnie z obowiązującymi zaleceniami cytowania i organizacji wykazu prac źródłowych. Decyzja o publikacji bądź odrzuceniu listu do redakcji podejmowana jest przez redaktora naczelnego po zasięgnięciu opinii wybranych redaktorów działów lub członków Rady Naukowej czasopisma.

Recenzje podręczników i monografii

Recenzje podręczników i monografii poświęconych tematyce z zakresu tematycznego czasopisma będą przygotowywane przez członków redakcji, Rady Naukowej lub zaproszonych autorów. Wydawcy zainteresowani recenzją na łamach czasopisma Estetologia Medyczna i Kosmetologia powinni przesłać na adres redakcji 1 egzemplarz okazowy książki. Istnieje możliwość nadsyłania recenzji przez niezależnych autorów. Informacje dla autorów recenzji: Tytuł recenzji powinien zawierać dokładne dane bibliograficzne omawianej książki (tytuł, autorzy lub redaktorzy, wydawca, rok wydania). Rozmiar recenzji nie powinien przekraczać 2 tysięcy znaków drukarskich. Na końcu recenzji należy podać imię i nazwisko oraz miejsce pracy autora recenzji. Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru książek do recenzji bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji, a także do redagowania i skracania nadesłanych recenzji. Materiałów nie zamówionych redakcja nie odsyła.

Zasady cytowania piśmiennictwa

Sposób cytowania piśmiennictwa w artykułach składanych do publikacji w Estetologii Medycznej i Kosmetologii powinien być ścisle dostosowany do obowiązujących zasad cytowania. Prace nie spełniające tych zasad będą odsyłane do Autorów celem poprawienia bez podejmowania oceny wartości merytorycznej.

r e k l a m a

Reklama

r e k l a m a

Reklama

Bądź na bieżąco - obserwuj nas:

facebook

Google+

Twitter

Reklama Reklama

Portal www.estetologia.pl służy udostępnianiu elektronicznej wersji czasopisma Estetologia Medyczna i Kosmetologia
Open Access, online ISSN 2084-2007; print ISSN 2084-199X, DOI: http://dx.doi.org/10.14320/EstetolMedKosmetol
Wydawca udziela zgody na korzystanie z tego serwisu wyłącznie pod warunkiem akceptacji regulaminu korzystania z serwisu oraz respektowania praw autorskich
© Radosław Śpiewak Instytut Dermatologii (kontakt)
Document created: 5 August 2011, last updated: 8 November 2013