Estetologia Medyczna i Kosmetologia: Zasady cytowania prac źródłowych English
Estetologia Medyczna i Kosmetologia
 

Estetologia Medyczna i Kosmetologia

Home | Artykuły | Rada Naukowa | Redakcja | Dla Autorów | Konferencje | Patronaty | Prenumerata | Reklama | Kontakt | English

Reklama Reklama Reklama

r e k l a m a

Reklama

Zasady cytowania prac źródłowych

Prawidłowe cytowanie prac źródłowych jest jedną z kluczowych cech wyróżniających artykuł naukowy i jest brane pod uwagę w procesie recenzowania artykułów nadesłanych do publikacji w czasopiśmie Estetologia Medyczna i Kosmetologia. Odwołania do prac źródłowych w tekście (cytacje) oraz spis piśmiennictwa powinny być opracowane ze szczególną starannością i zgodnie z poniższymi zasadami. Publikacje źródłowe powinny być uporządkowane w kolejności ich pierwszego zacytowania w tekście pracy. Powołanie się na poszczególne prace cytowane w tekście następuje przez podanie w odpowiednim miejscu tekstu numeru publikacji źródłowej w prostokątnym nawiasie (przykłady: [1], [2,3], [4-6], [1, 7-8].) umieszczonym przed kropką kończącą zdanie przytaczające informacje z danego źródła. W zdaniach złożonych dopuszczalne jest wstawienie cytowania w środku zdania. Uwaga: odwoływanie się do kilku pozycji literaturowych w jednym miejscu nie jest zalecane i może być stosowane tylko w uzasadnionych przypadkach. Spośród kilku źródeł tej samej informacji należy wybrać jeden artykuł źródłowy, z preferencją na pierwszą, oryginalną publikację danej informacji, lub też pracę najpełniej ilustrujące omawianą tezę.

Artykuły w czasopismach

Artykuły z czasopism naukowych wykazuje się według zasady: nazwiska wszystkich autorów z inicjałami, tytuł artykułu, (skrócony) tytuł czasopisma, rok, tom (zeszyt), nr strony początkowej, nr strony końcowej. W przypadku artykułów z czasopism naukowych należy stosować skróty wg National Library of Medicine Catalog, jak w pozycjach [1,2] na przykładowym spisie piśmiennictwa (poniżej) lub Polskiej Bibliografii Lekarskiej (przykłady [3-7]). W wyjątkowych przypadkach czasopisma naukowe mogą nie być dzielone na tomy, przykład cytowania w takich sytuacjach podano w pozycji [7]. Artykuły z magazynów branżowych cytuje się z podaniem pełnego tytułu czasopisma jak w przykładzie [8]. Artykuły z prasy wykazuje się z podaniem numeru gazety wraz pełną datą wydania, jak w przykładzie [9]. Jeżeli artykuł ma przydzielony numer DOI (ang. digital object identifier) należy podać go na końcu danych bibliograficznych w formie pełnej (forma preferowana, jak w pozycji [10]) lub skróconej, jeśli tylko taka jest dostępna (patrz sposób cytowania pozycji [11]).

Uwaga: w pracach naukowych należy unikać cytowania publikacji z magazynów branżowych lub prasy, o ile nie jest to absolutnie konieczne (np. tematem pracy jest analiza artykułów prasie codziennej lub wydarzenia historyczne).

Rozdziały w monografiach

Rozdziały w monografiach wykazuje się według zasady: nazwiska wszystkich autorów rozdziału z inicjałami (o ile są przypisani do rozdziału), tytuł rozdziału, następnie "W:", tytuł monografii, "red.", nazwiska wszystkich redaktorów monografii z inicjałami, nazwa wydawnictwa, miejsce i rok wydania, nr strony początkowej i nr strony końcowej rozdziału lub konkretnej strony, na której znajduje się informacja przytaczana przez autora pracy, jak w przykładzie [12]. Monografie napisane w całości przez tych samych autorów wykazuje się według zasady: nazwiska z inicjałami imion autorów monografii, tytuł rozdziału, następnie "W:", tytuł monografii, nazwa wydawnictwa, miejsce i rok wydania, nr strony początkowej i nr strony końcowej cytowanego rozdziału lub fragmentu, jak w przykładzie [13].

Podręczniki

Podręczniki to dzieła dydaktyczne i zasadniczo nie są traktowane jako publikacja naukowa, dlatego cytowanie podręczników należy ograniczyć do minimum. W przypadku podręczników, w których poszczególne rozdziały mają różnych autorów, należy stosować zasady cytowania jak dla monografii (patrz wyżej). W przypadku podręczników napisanych przez większe zespoły autorskie, w których jednak autorzy nie są przypisani do poszczególnych rozdziałów stosuje się zasadę: nazwiska z inicjałami redaktorów podręcznika, tytuł rozdziału, następnie "W:", tytuł podręcznika, nazwa wydawnictwa, miejsce i rok wydania, nr strony początkowej i nr strony końcowej rozdziału lub fragmentu, do którego odwołuje się autor pracy, jak w przykładzie [14]. Podręczniki napisane w całości przez tych samych autorów wykazuje się według zasady: nazwiska z inicjałami imion autorów podręcznika, tytuł rozdziału, następnie "W:", tytuł podręcznika, nazwa wydawnictwa, miejsce i rok wydania, nr strony początkowej i nr strony końcowej cytowanego rozdziału lub fragmentu, jak w przykładzie [15].

Źródła internetowe

Cytowanie źródeł internetowych należy ograniczyć do minimum. W przypadku artykułów z czasopism naukowych dostępnych online, należy stosować zasady cytowania jak dla artykułów naukowych rozpowszechnianych drukiem (porównaj przykłady [1,2]), w miarę możności uzupełnione o nr DOI, jak w przykładach [10,11]. Źródła internetowe nie posiadające drukowanych odpowiedników należy cytować według zasady: nazwiska wszystkich autorów z inicjałami imion, tytuł dokumentu, następnie "URL:" wraz z pełnym adresem strony internetowej, następnie dopisek w nawiasie "(dokument elektroniczny, stan na dzień...)" oraz datę odczytu cytowanej wersji dokumentu [16].

Brak nazwisk autorów

W przypadku publikacji instytucjonalnych, zamiast nazwiska podaje się nazwę instytucji, organizacji lub komitetu [17-19]. W przypadku aktów prawnych cytowanie rozpoczyna się od tytułu aktu [20]. W pozostałych przypadkach braku nazwisk autorów, należy wpisać słowo "Anonim" w miejsce nazwiska [21].

Uwaga: W pracach naukowych należy unikać cytowania publikacji anonimowych, o ile nie jest to absolutnie konieczne (np. tematem pracy jest analiza prasy codziennej lub wpisów na blogach lub forach internetowych).

Przykłady cytowania źródeł

 1. Ogłodek E, Mos D, Marek L, Araszkiewicz A, Placek W: Czy droga do piękna może być przymusem? Pol Merkuriusz Lekarski 2009; 27(162): 529-31.
 2. Doryńska A, Śpiewak R: Prevalence of work-related adverse skin reactions to cosmetics among employees of beauty salons. Contact Dermatitis 2010; 63(Suppl 1): 99-100.
 3. Arct J: Preparaty miedziowe w kosmetyce pielęgnacyjnej skóry. Dermatol Estet 2003;5(2): 87-90.
 4. Kmieć ML, Prusińska-Bratoś M, Broniarczyk-Dyła G: Ocena skuteczności działania zabiegów mikrodermabrazji w usuwaniu zmian chorobowych i defektów kosmetycznych. Dermatol Estet 2010; 12(2): 109-16.
 5. Capitanio B, Napolitano M, Berardesca E, Ricardo M: Badanie kliniczne oceniające skuteczność produktu przeciwtrądzikowego Aknicare. Dermatol Kosmetol Prakt 2010; 5(1): 13-9.
 6. Dana A, Gadecka P, Glinka R: Świadomość i wiedza pracowników gabinetów solaryjnych na temat profilaktyki czerniaka. Pol J Cosmetol 2010; 13(2): 99-105.
 7. Surowiak P: Mezoterapia versus osocze bogatopłytkowe. Acad Aesthet Anti-Aging Med 2011; (2): 7-10.
 8. Śpiewak R: Fotodermatozy, czyli choroby skóry prowokowane przez światło. Kosmetyka Profesjonalna 2009; (3): 42-6.
 9. Śpiewak R: Estetologia medyczna, medycyna estetyczna, dermatologia estetyczna, chirurgia estetyczna, ginekologia estetyczna, stomatologia estetyczna - definicje i wzajemne relacje poszczególnych dziedzin. Estetol Med Kosmetol 2012; 2(3): 69-71. DOI: http://dx.doi.org/10.14320/EMK.2012.014
 10. Arct J: Kształcenie kosmetologiczne. Estetol Med Kosmetol 2012; 2(1): 7-10. DOI: 10.14320/EMK.2012.001
 11. Adamska-Golińska N: Wyższy VAT dobija służbę zdrowia. Więcej zapłacimy za operacje plastyczne, stomatologię estetyczną i badanie na ustalenie ojcowstwa. Dziennik Polski 5-6 stycznia 2011; (nr 3): 1.
 12. White IR, de Groot AC: Cosmetics and skin care produtcs. W: Contact dermatitis, red. Frosch PJ, Menne T, Lepoittevin J-P. Springer Verlag, Berlin 2006; 493-506.
 13. Jakubowska H: Ciało jako kapitał. W: Socjologia ciała. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009: 188-212.
 14. Redaelli A, Ignaciuk A: Środki dezynfekujące i oczyszczające. W: Medycyna estetyczna. Wydawnictwo Medycyna Estetyczna, Warszawa 2010: 54-6.
 15. Kerscher M: Pathogenetische Faktoren der empfindlichen Haut. W: Dermatokosmetik. Steinkopf Verlag, Darmstadt 2009: 60-6.
 16. Śpiewak R: Kosmetologia. W: Dermatopedia. URL: http://www.dermatopedia.pl/index.php/indeks-hasel/indeks-j-r/k/106-kosmetologia (dokument elektroniczny, stan na dzień 20.12.2011).
 17. Centers for Disease Control and Prevention: Sun-protection behaviors used by adults for their children - United States, 1997. MMWR 1998; 47(23): 480-2.
 18. International Committee of Medical Journal Editors: Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals: Writing and editing for biomedical publication. URL: http://www icmje org/ (dokument elektroniczny, stan na dzień 8.08.2011).
 19. European Commission, Health and Consumer Protection Directorate-General: Opinion of the Scientific Committee on the Toxiciy, Ecotoxicity and the Environment (CSTEE) on the LGS's report on "Risk of sensitisation of humans to nickel by piercing post assemblies". Final report 31 March 2003 - Contract No. EDT/FIF.2001592. 2003.
 20. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne z późniejszymi zmianami. Dziennik Ustaw 2004; Nr 53: poz. 533.
 21. Anonim: Kwas hialuronowy. W: Wikipedia. URL: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kwas_hialuronowy (dokument elektroniczny, stan na dzień 8.08.2011).

Układając spis piśmiennictwa należy zwrócić uwagę na stosowanie znaków interpunkcyjnych (kropki, przecinki, średniki, dwukropki) dokładnie jak w powyższych przykładach. Zaleca się ograniczać do minimum odwołania do wtórnych źródeł informacji naukowej, takich jak prace przeglądowe, podręczniki, itd. Należy również unikać cytowania źródeł nienaukowych (magazyny branżowe, prasa popularna, Wikipedia, internetowe portale informacyjne, blogi itp.), o ile ich treści nie stanowią przedmiotu badań opisanych w złożonym artykule.

Uwaga: Artykuły nadesłane w formie nie spełniającej powyższych zaleceń będą odsyłane do autorów w celu poprawy. Tylko formalnie poprawnie prace będą przekazywane do oceny recenzentów i dalszych etapów wydawniczych.

r e k l a m a

Reklama

r e k l a m a

Reklama

Bądź na bieżąco - obserwuj nas:

facebook

Google+

Twitter

Reklama Reklama

Portal www.estetologia.pl służy udostępnianiu elektronicznej wersji czasopisma Estetologia Medyczna i Kosmetologia
Open Access, online ISSN 2084-2007; print ISSN 2084-199X, DOI: http://dx.doi.org/10.14320/EstetolMedKosmetol
Wydawca udziela zgody na korzystanie z tego serwisu wyłącznie pod warunkiem akceptacji regulaminu korzystania z serwisu oraz respektowania praw autorskich
© Radosław Śpiewak Instytut Dermatologii (kontakt)
Document created: 5 August 2011, last updated: 8 November 2013