Estetologia Medyczna i Kosmetologia: Home English
Estetologia Medyczna i Kosmetologia
 

Estetologia Medyczna i Kosmetologia

Home | Artykuły | Rada Naukowa | Redakcja | Dla Autorów | Konferencje | Patronaty | Prenumerata | Reklama | Kontakt | English

Reklama Reklama Reklama

r e k l a m a

Reklama

Motywacje, aspiracje edukacyjne i zawodowe oraz poziom kompetencji słuchaczy studiów magisterskich na kierunku kosmetologia Uniwersytetu Jagiellońskiego

Olga Dębska-Ratuszniak, Danuta Plichta, Radosław Śpiewak

Sugerowany sposób cytowania: Dębska-Ratuszniak O, Plichta D, Śpiewak R: Motywacje, aspiracje edukacyjne i zawodowe oraz poziom kompetencji słuchaczy studiów magisterskich na kierunku kosmetologia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Estetol Med Kosmetol 2012; 2(1): 28-32. DOI: http://dx.doi.org/10.14320/EMK.2012.006

Streszczenie

Kosmetologia jest nową dziedziną nauk o zdrowiu. W sektorze edukacyjnym nie ma dużego doświadczenia w zakresie kształcenia akademickiego na tym kierunku. W tworzeniu skutecznych programów nauczania cenna jest znajomość motywów i oczekiwań studentów. Cel: Celem badania było poznanie motywacji, kompetencji, a także aspiracji edukacyjnych oraz zawodowych słuchaczy studiów magisterskich Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum na kierunku kosmetologia. Materiał i metody: Przeprowadzono badania ankietowe wśród 132 studentek kierunku kosmetologia na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wyniki: Głównym motywem wyboru studiów kosmetologicznych było zainteresowanie dziedziną kosmetologii i pielęgnacją skóry (59% uczestników badania). Decyzja o wyborze tego kierunku została podjęta samodzielnie przez 98% ankietowanych. Największy wpływ na wybór zawodu kosmetologa przez ankietowanych miała potrzeba samorealizacji, rozwijania siebie, swoich zdolności i zainteresowań (59%). Większość studentek (71%) w sytuacji ponownego wyboru kierunku studiów powtórnie zdecydowałaby się na kosmetologię. Najczęstszym motywem kontynuacji nauki na poziomie magisterskim była chęć podwyższenia kwalifikacji zawodowych (64%) oraz zdobycia pełnego wyższego wykształcenia (54%). Głównym powodem wyboru Uniwersytetu Jagiellońskiego jako miejsca studiowania była renoma i prestiż tej uczelni. Na pytanie o wymarzone miejsce pracy po uzyskaniu tytułu magistra większość (54%) wymieniła pracę w gabinecie dermatologicznym w charakterze współpracownika lekarza w zakresie pielęgnacji skóry. Najczęściej wskazywanym przez ankietowanych atutem pracy w zawodzie kosmetologa była możliwość podejmowania nowych wyzwań (54%) oraz praca w przyjaznym otoczeniu (38%), a wadą duża konkurencja na rynku pracy (75%). Niemal połowa uczestników badania (45%) wskazała, że najbardziej obawia się w swojej przyszłej pracy braku uregulowań prawnych zawodu. Wnioski: Decyzja studentów kosmetologii o wyborze kierunku studiów jest z reguły samodzielna i przemyślana. Studentom zależy na jakości kształcenia oraz poziomie nauczania.

Słowa kluczowe: studenci kosmetologii, motywacja, kompetencje, aspiracje, oczekiwania, studia magisterskie

| Abstract | Reprint (PDF) | DOI: 10.14320/EMK.2012.006

Fragment artykułu:

Kosmetologia jest nową dziedziną nauk o zdrowiu. Zaskakujące jest, że w słownikach, a nawet podręcznikach kosmetologii nie ma definicji tej dyscypliny. Według standardów kształcenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego absolwent studiów magisterskich na kierunku kosmetologia powinien być przygotowany nie tylko do „wykonywania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych i upiększających, ale także do ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo, (...) oceny jakości surowców i preparatów kosmetycznych oraz współdziałania w procesie rejestracji kosmetyków oraz współpracy z firmami produkującymi preparaty kosmetyczne (pielęgnacyjne i profesjonalne)” [1]. Od ponad 50 lat postuluje się, aby zawód kosmetologa został uznany za zawód medyczny [2]. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy kosmetolog jest specjalistą ochrony zdrowia [3], jednak nie znajduje to odzwierciedlenia w innych regulacjach prawa. W sektorze edukacyjnym nie ma dużego doświadczenia w zakresie kształcenia akademickiego na kierunku kosmetologia. Jest to kierunek nowy, wzbudzający duże zainteresowanie, a chętnych na studia kosmetologiczne jest kilkakrotnie więcej niż dostępnych miejsc. W literaturze naukowej można znaleźć badania motywacji, aspiracji oraz kompetencji studentów niemal wszystkich kierunków paramedycznych [4-11], z wyjątkiem kosmetologii, co stało się motywem podjęcia niniejszych badań.

Cel

Celem pracy było poznanie motywacji, kompetencji, a także potrzeb edukacyjnych oraz aspiracji zawodowych słuchaczy studiów magisterskich na kierunku kosmetologia.

Materiał i metody

Badanie przeprowadzono na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w lutym i marcu 2012 roku. Objęło ono 138 słuchaczek studiów magisterskich I i II roku (kobiety w wieku od 23 do 43 lat, mediana 24 lata). Badanie zostało przeprowadzone za pomocą anonimowego kwestionariusza. W badaniu wykorzystano dwa warianty kwestionariuszy dla studentek I oraz II roku. Pytania miały formę zamkniętą (zaznaczenie wybranej odpowiedzi) lub formę otwartą (ankietowane udzielały odpowiedzi poprzez wpisanie w odpowiednim miejscu swojej opinii na dany temat). W pierwszej części kwestionariusza dla I oraz II roku studiów magisterskich ankietowane odpowiadały na pytania dotyczące motywów i potrzeb, jakimi kierowały się podczas dokonywania wyboru kierunku studiów i przyszłego zawodu kosmetologa, a także stopnia samodzielności w podejmowaniu tej decyzji. W drugiej części ankiety słuchaczki studiów I roku odpowiadały na pytania o miejsce odbywania studiów licencjackich (I stopnia) oraz kompetencje nabyte w ich trakcie. Natomiast studentki II roku odpowiadały w tej części na pytania o wiedzę oraz kompetencje uzyskane podczas edukacji na studiach magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym CM UJ. Trzecia część ankiety dotyczyła motywów kontynuacji nauki oraz czynników mających wpływ na wybór uczelni kształcącej na studiach uzupełniających magisterskich. Respondentki mogły ponadto wyrazić swoją opinię na temat przydatności poszczególnych przedmiotów nauczania. Ostania część kwestionariusza służyła poznaniu przyszłych preferencji zawodowych studentek, a ponadto zalet i wad, a także obaw jakie niesie za sobą zawód kosmetologa. Częstość poszczególnych odpowiedzi podano jako wartości procentowe.

Wyniki

Po odrzuceniu 6 niekompletnych ankiet analizie poddano pozostałe 132. Badana grupa respondentek obejmowała zatem 132 osoby w wieku 23-43 lat (mediana 24 lata), w tym 74 studentki I roku (56%) oraz 58 studentek II roku (44%). Studentki kształcące się w trybie niestacjonarnym stanowiły 58% (77 osób; wiek od 23 do 43 lat; mediana 24), zaś w trybie stacjonarnym 42% (55 osób; wiek od 23 do 36 lat; mediana 24).

Motywy wyboru zawodu kosmetologa. Na pytanie o rodzaj potrzeb mających wpływ na podjęcie decyzji o wyborze zawodu kosmetologa największe znaczenie dla 78 osób (59%) miała potrzeba samorealizacji, rozwijania siebie, swoich zdolności oraz własnych zainteresowań, a w dalszej kolejności uzyskania zawodu gwarantującego zaspokojenie podstawowych potrzeb (52 osoby; 39%). Mało istotna okazała się natomiast potrzeba uznania ze strony otoczenia (44 osoby; 33%), a najmniej ważna potrzeba przynależności do grupy zawodowej kosmetologów (54 osoby; 41%). Motywy, jakimi kierowały się respondentki wybierając studia kosmetologiczne to przede wszystkim zainteresowanie dziedziną kosmetologii i pielęgnacją skóry (78 osób; 59%), chęć posiadania zawodu pokrewnego z medycyną (47 osób; 36%), uznanie zawodu kosmetologa za przyszłościowy, a dziedziny za prężnie rozwijającą się (42 osoby; 32%), „powołanie” (19 osób; 14%), „przypadek” (15 osób; 11%), chęć pracy z ludźmi (12 osób; 9%), oraz najrzadziej wskazywana chęć pomocy innym ludziom (11 osób; 8%). Większość studentek kosmetologii (56 osób, 71%) w sytuacji ponownego wyboru kierunku studiów nadal zdecydowałaby się studiować kosmetologię. Respondentki, które obecnie wybrałyby inny kierunek studiów (17 osób; 13%), wskazywały na medycynę (5 osób), farmację i ekonomię (po 2 osoby), a pojedyncze osoby zdecydowałyby się na inne kierunki (np. iberystyka, inżynieria akustyczna, budownictwo).

Opinie studentek o programie studiów magisterskich. Spośród studentek II roku studiów magisterskich (58 osób), większość (43 osoby; 72%) była zdania, że wiedza teoretyczna uzyskana podczas kształcenia na dwuletnich studiach magisterskich jest wystarczająca do podjęcia samodzielnej pracy. Oceniając uzyskane w trakcie studiów magisterskich praktyczne przygotowanie do zawodu, 24 respondentki (41%) uznały nabyte umiejętności za niewystarczające do podjęcia samodzielnej pracy w zawodzie kosmetologa, natomiast tylko 17 (29%) było zdania, że uzyskana wiedza praktyczna jest wystarczająca.

Samoocena kompetencji językowych. Wszystkie studentki twierdziły, że znają przynajmniej jeden język obcy, najczęściej wskazując na język angielski i niemiecki. Znajomość języka w stopniu umożliwiającym pracę z obcojęzycznym klientem zadeklarowało 76% (język angielski) oraz 53% (język niemiecki), a umiejętność korzystania z obcojęzycznej literatury fachowej 34% (język angielski) oraz 9% (język niemiecki). Zdolność do podjęcia studiów w języku obcym deklarowało 9% (język angielski) oraz 5% (język niemiecki) ankietowanych.

Motywy podjęcia studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Najczęściej wskazywanym motywem kontynuacji nauki na poziomie magisterskim była chęć podwyższenia kwalifikacji zawodowych (84 osoby; 64%) oraz zdobycie pełnego wyższego wykształcenia (71 osób; 54%), a w następnej kolejności chęć dalszego rozwoju naukowego (59 osób; 45%), potrzeba zwiększenia własnej konkurencyjności na rynku pracy (40 osób; 30%), a ponadto namowa bliskich, rodziny lub przyjaciół (7 osób; 5%). Dla zdecydowanej większości studentek (105 osób; 80%) powodem wyboru Uniwersytetu Jagiellońskiego jako miejsca zdobywania tytułu magistra kosmetologii była renoma i prestiż uczelni. Obecność wykwalifikowanej kadry naukowej miała znaczenie dla 45 respondentek (34%), natomiast 36 osób (27%) wskazywało na czynniki pozamerytoryczne, takie jak atrakcyjność Krakowa (ryc. 1).

Oczekiwania wobec przyszłego zawodu. Najczęściej wskazywanym przez przyszłych magistrów kosmetologii preferowanym miejscem pracy był gabinet dermatologiczny, w którym absolwenci chcieliby współpracować z lekarzem w zakresie pielęgnacji skóry (71 osób; 54%), a następnie gabinet kosmetyczny lub ośrodek odnowy biologicznej (66 osób; 50%), w dalszej kolejności studentki wyrażały chęć pracy w charakterze nauczyciela zawodu w szkole lub na uczelni (50 osób; 38%). Pracą w firmie produkującej kosmetyki przy opracowywaniu receptur nowych wyrobów, kontroli jakości i marketingu było zainteresowanych 38 studentek (29%). Najmniej preferowana była praca w sieci dystrybucji kosmetyków oraz w charakterze sprzedawcy, konsultanta lub doradcy klienta (11 osób; 8%). W chwili badania, w zawodzie kosmetologa pracowało 46 (35%) respondentek. Spośród nich 18 (39%) liczyło, że po studiach będą miały większą pewności zatrudnienia, a 16 (35%) obiecywało sobie wyższe dochody jako główny efekt uzyskania tytułu magistra kosmetologii (ryc. 2).

Ponad połowa ankietowanych (71 osób; 54%) uważała, że głównym atutem pracy w zawodzie kosmetologa jest możliwość podejmowania nowych wyzwań, a w dalszej kolejności praca w przyjaznym otoczeniu (50 osób; 38%), wysoki prestiż zawodowy (45 osób; 34%), wysokie zarobki (24 osoby; 18%), stabilne zatrudnienie (18 osób; 14%) oraz nienormowany czas pracy (11 osób; 8%). Dla większości respondentek (99 osób; 75%) główną wadą zawodu kosmetologa jest duża konkurencja na rynku pracy, a ponadto nadmiar odpowiedzialności (34 osoby; 26%), niskie zarobki i praca z niemiłymi klientami (po 32 osoby; 24%) oraz nienormowany czas pracy (31 osób; 23%). Niemal połowa studentek (59 osób; 45%) obawia się problemów wynikających z braku jasno określonych ram prawnych zawodu kosmetologa. Niepokój budzi u nich również niedostatek własnych umiejętności (28 osób; 21%), a także często zmieniające się przepisy prawne (17 osób; 13%).

Dyskusja

Wyniki przedstawionych badań sugerują, że decyzja o wyborze kierunku studiów podejmowana jest przez studentki kosmetologii świadomie. Najczęściej wskazywanym (59%) motywem podjęcia studiów kosmetologicznych jest zainteresowanie dziedziną, a zaledwie dla 8% najważniejsza jest chęć niesienia pomocy ludziom. Odróżnia to studentki kosmetologii UJ od studentek pielęgniarstwa UMCS w Lublinie, wśród których chęć niesienia pomocy była istotna dla 79% [4], a także od irańskich studentów medycyny i stomatologii, gdzie odsetek ten był jeszcze wyższy (88%) [5]. Motyw niesienia pomocy był ważny dla 68% szczecińskich studentów medycyny i był wskazywany częściej niż zainteresowanie samą tematyką studiów (46%) [6]. Można to podsumować, że studentki kosmetologii jako zbiorowość cechują się mniejszym od medyków poziomem altruizmu. Przypadek zadecydował o wyborze kierunku u 11% ankietowanych studentek kosmetologii, identycznie jak wśród studentów farmacji badanych przez Bartkowiaka [7]. Zatem przypadek wydaje się odgrywać niewielką rolę w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku kształcenia. W niniejszym badaniu ważnym motywem kontynuacji nauki na poziomie magisterskim była chęć podwyższenia kwalifikacji zawodowych (64%) oraz zdobycia pełnego wyższego wykształcenia (54%). Na ten sam powód wskazywało 39-84% studentek pielęgniarstwa [8,9]. Prestiż zawodu w obecnym badaniu był ważny dla co trzeciej studentki kosmetologii, co nie odróżnia tej grupy ani od polskich studentek pielęgniarstwa (46%) [9], ani od nigeryjskich studentów stomatologii (36%) [10]. Interesujące są natomiast różnice między studentkami kosmetologii i farmacji w zakresie oczekiwań dotyczących przyszłych dochodów. Tylko 14% studentek kosmetologii uważa wysokie zarobki za najważniejszą zaletę pracy w zawodzie kosmetologa, co znacząco odróżnia je od studentów farmacji (70%) [11].

Prawie połowa studentek kosmetologii (45%) obawia się braku jasno określonych reguł działania w ich przyszłej pracy, co może skutkować niechęcią do podejmowania pracy w wyuczonym zawodzie. Obserwacja ta ilustruje, jak wielkim problemem jest w Polsce brak ustawy o zawodzie kosmetologa. Niska samoocena umiejętności praktycznych stanowi źródło obaw przed podjęciem pracy dla co piątej studentki kosmetologii. Z podobnych powodów rozczarowany podjętymi studiami jest co czwarty student farmacji [6]. Nasuwa się refleksja, że wielu studentów nie pojmuje idei studiów akademickich - zdają się oni uważać, że uniwersytet to taka bardziej prestiżowa szkoła zawodowa, myląc przy tym akademicki tytuł magistra z rzemieślniczym tytułem majstra. Z drugiej strony większość (80%) studentek kosmetologii jako powód wyboru Uniwersytetu Jagiellońskiego wymienia renomę i prestiż uczelni oraz dostępność wykwalifikowanej kadry naukowej, co może świadczyć o tym, że dla większości studentek kosmetologii zdobycie akademickiego wykształcenia na wysokim poziomie jest cenną wartością.

Wnioski

  1. Głównym motywem wyboru studiów kosmetologicznych jest zainteresowanie dziedziną kosmetologii i pielęgnacją skóry.
  2. Wybierając zawód kosmetologa studentki kierują się potrzebą samorealizacji, rozwijania siebie i swoich zdolności oraz zainteresowań.
  3. Studentki kosmetologii podejmują studia magisterskie, ponieważ chcą podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe i zdobyć pełne wyższe wykształcenie.
  4. Dla studentek kosmetologii na Uniwersytecie Jagiellońskim największe znaczenie przy wyborze uczelni ma jej renoma i prestiż.
  5. Najbardziej pożądanym zatrudnieniem po uzyskaniu tytułu magistra kosmetologii jest współpraca z lekarzem w gabinecie dermatologicznym w zakresie pielęgnacji skóry lub praca w gabinecie kosmetycznym i ośrodku odnowy biologicznej.
  6. Za główną zaletę pracy w zawodzie kosmetologa studenci uważają możliwość podejmowania nowych wyzwań, natomiast za wadę - dużą konkurencję na rynku pracy.
  7. Ponad połowa studentów kosmetologii obawia się w przyszłości problemów wynikających z braku jasno określonych ram prawnych zawodu kosmetologa.

Czytaj pełny tekst artykułu (PDF).

r e k l a m a

Reklama

r e k l a m a

Reklama

Bądź na bieżąco - obserwuj nas:

facebook

Google+

Twitter

Reklama Reklama

Portal www.estetologia.pl służy udostępnianiu elektronicznej wersji czasopisma Estetologia Medyczna i Kosmetologia
Open Access, online ISSN 2084-2007; print ISSN 2084-199X, DOI: http://dx.doi.org/10.14320/EstetolMedKosmetol
Wydawca udziela zgody na korzystanie z tego serwisu wyłącznie pod warunkiem akceptacji regulaminu korzystania z serwisu oraz respektowania praw autorskich
© Radosław Śpiewak Instytut Dermatologii (kontakt)
Document created: 5 March 2012, last updated: 9 October 2013